Vain muutos on pysyvää, ja liiketoiminta-alusta vastaa tähän tarpeeseen

Mikä on liiketoiminta-alusta?

Liiketoiminta-alustalla tarkoitetaan toiminnanohjauksen ja asiakkuudenhallinnan kaltaisia tietojärjestelmiä, joihin yritysten ja organisaatioiden päivittäinen toiminta nojaa. Toisin sanoen, liiketoiminta-alusta on yrityksen operatiivisen toiminnan ydin, jonka avulla työntekijät toteuttavat päivittäisiä tehtäviään ja johdon päätökset jalkautetaan käytäntöön. 

Miksi puhumme liiketoiminta-alustasta emmekä vain erilaisista järjestelmistä? Monissa yrityksissä jo lähes kaikki prosessit toteutuvat osittain digitalisoidusti tai jopa kokonaan automatisoidusti. Näin kyse ei enää olekaan yksittäisistä, toisistaan irrallisista toiminnoista, joita eri järjestelmät ohjaavat, vaan kyse on koko liiketoiminnan digitalisoitumisesta. Tietojärjestelmistä muodostuu digitaalinen alusta, jolle organisaation koko toiminta rakentuu. 

Haluatko tietää tarkemmin, mistä aito liiketoiminta-alusta koostuu ja kuinka se kannattaa rakentaa? Hyppää lukuun “Läpivalaisu liiketoiminta-alustan anatomiaan" >>

Jos haluat lukea tarkemmin, mitä digitaalinen liiketoiminta voi eri yrityksille tarkoittaa, siirry tänne.

New call-to-action

 

Miten liiketoiminta-alusta tukee liiketoiminnan muutoksessa?

Tuottaakseen positiivista tulosta liiketoiminnan tulee olla tavoitteellista, strategiaan ja dataan pohjautuvaa jatkuvaa kehittämistä. Tämä vaatii liiketoiminta-alustalta paljon. Liiketoiminnan uudistaminen vaatii yleensä prosessien uudistusta, mikä tarkoittaa, että prosesseja ohjaavien järjestelmien on oltava helposti muokattavissa.

Liiketoiminta-alustat tukevat liiketoiminnan muutoksessa kasvattamalla yritysten kykyä uusiutua ja luoda uusia innovatiivisia palveluita. Alustat mahdollistavat datan keräämisen ja analysoinnin sekä hyödyntämisen päätöksenteossa. Parhaimmillaan joustava liiketoiminta-alusta mahdollistaa jopa disruptiivisen innovaation uusien tuotteiden tai markkinoiden osalta.

Liiketoiminta-alustat myös mahdollistavat uusien palvelupohjaisten liiketoimintamallien hyödyntämisen sekä verkostomaisen arvonluonnin asiakkaiden, yrityksen ja sidosryhmien välillä. Liiketoiminta-alustojen avulla uusien palvelutuotteiden luonnissa voidaan hyödyntää koko arvoketjun tai -verkoston tietoa.  

Mitkä ovat ne muutosvoimat, joihin vastaamiseksi liiketoiminta-alustan on oltava kunnossa?

Kuten edellä on todettu, nykypäivän liiketoiminnassa tarvitaan joustavuutta, jonka varmistaa liiketoiminta-alusta. Mutta miksi muutoksesta on tänä päivänä tullut lähes pysyvä tila? Tässä vielä kiteytettynä neljä muutosvoimaa.

  • Asiakkaiden toiveet kiihdyttävät kehityksen vauhtia. Maailma on entistä kansainvälisempi. Trendit leviävät nopeasti, ja kuluttajien jollakin toimialalla omaksumat käytännöt leviävät odotuksiksi kaikkien toimialojen palveluihin. Yritysten on paitsi kasvatettava reaktionopeutta, myös kehitettävä toimintaa ennakoivasti. Perinteiset, kenties pitkäänkin hyvin palvelleet järjestelmät muuttuvat kehityksen jarruiksi.

  • Digitalisaatio koskee kaikkia. Kaikki alat ja yritykset ovat digitaalisessa murroksessa. Jatkossa tuotteet kytkeytyvät yhä useammin verkkoon ja sitä kautta palveluekosysteemeihin. Monelle yritykselle digitalisaatio tarkoittaa muutosta nykyisiin toimintamalleihin. Ja samalla, kun digitalisaatio helpottaa oman liiketoiminnan uudistamista, se avaa samat mahdollisuudet muillekin. Se tarkoittaa, että myös kilpailijoita saattaa ilmestyä yllättävistäkin suunnista - perinteisistä toimialarajoista piittaamatta.

  • Paikasta riippumaton työ yleistyy. Mobiililaitteet ja etätyö ovat konkreettisia esimerkkejä työelämän valtavista muutoksista. Järjestelmien täytyy tukea tehokasta työskentelyä ajasta, paikasta ja laitteista riippumatta.

  • Tiedon ja sen jakamisen arvo kasvaa. Dataa on enemmän kuin koskaan, ja sen analysointi on entistä helpompaa. Kun sidosryhmille tarjotaan helppo pääsy tietoon, toimintaa voi kehittää yhdessä entistä tehokkaammaksi. Se vaatii sopivaa teknologiaa, kuten  avoimia rajapintoja sekä liiketoiminta-alustan tarjoamia tiedon analysointivälineitä loppukäyttäjille.

 

Miksi liiketoiminta-alustat ovat muuttuneet entistä tärkeämmiksi?

  • Liiketoiminta-alusta palvelee kiihdytyskaistan tavoin. Verrattuna perinteisiin yrityssovelluksiin, liiketoiminta-alustat tarjoavat kiihdytyskaistan uusien sovellusalueiden ja teknologioiden pariin. Yksittäisen yrityksen ei ole enää järkevää tehdä kehitystä suljetusti omaan käyttöönsä – sen sijaan yritykset voivat hyödyntää laajaa, alati kehittyvää alustan ekosysteemiä kevyemmällä investointiriskillä. Lisäksi yritys voi luoda omia palvelukomponettejaan ja reagoida tarvittaessa nopeasti markkinoiden muutoksiin tai teknologian tuomiin uusiin mahdollisuuksiin.

  • Liiketoiminta-alusta säästää aikaa ja rahaa. Liiketoiminta-alusta voi tuntua arvokkaalta kertainvestoinnilta. Eikö fiksumpaa ja taloudellisempaa olisi rakentaa kokonaisuutta pala palalta, järjestelmiä yksitellen hankkien…? Loppupeleissä ei, sillä best-of-breed-kokonaisuuden kasvaessa sen hallinta ja kehittäminen tulevat moninkertaisesti kalliimmiksi. 

  • Liiketoiminta-alusta vaikuttaa suoraan asiakaskokemukseen. Liiketoiminta-alustat vaikuttavat vahvasti asiakasrajapinnan palveluiden toimivuuteen ja sitä kautta suoraan asiakaskokemukseen. Vaikkapa verkkokaupassa sujuva palvelukokemus on menestyksen edellytys - ja toiminnanohjaus sen keskeinen taustavoima. Miten varmistetaan, että varastosaldot ja tilausprosessit pysyvät ajan tasalla, ja lähetys saapuu tilaajalle ajallaan?  Tutustu webinaarissa:

CTA-tallenne

 

Miten liiketoiminta-alusta ja alustatalous liittyvät yhteen?

Alustataloudesta puhutaan paljon. Tällä sisältösivulla taas puhutaan liiketoiminta-alustoista ja niiden hyödyistä, mutta liittyvätkö nämä kaksi asiaa toisiinsa? Kyllä liittyvät, mutta eivät tarkoita aivan samaa.

Alustataloudessa on kysymys verkostomaisesta liiketoimintamallista, jossa arvo syntyy, kun osapuolet tarjoavat palveluitaan jonkin kolmannen tahon tarjoaman teknisen alustan kautta. Toisin sanoen, tekninen alusta yhdistää palveluntarjoajia ja asiakkaita, ja alustan ylläpitäjän rooli on tarjota näille kohtaamisille foorumi.

Kiteytetysti: alustatalous on liiketoimintamalli, ja liiketoiminta-alusta on tekninen ratkaisu. 

Toisin sanoen alustatalous vaatii digitaalisen alustan, mutta digitaalisen alustan hyödyntäminen ei automaattisesti tarkoita, että yritys toimisi alustataloudessa. Tänä päivänä kaikkien yritysten ja julkisorganisaatioiden toiminta digitalisoituu, oli liiketoimintalogiikka millainen tahansa.

 

Miten varmistan datan laadukkuuden ja jalkauttamisen liiketoiminnan tueksi?

Yhtenä analytiikan haasteena on ollut monista eri lähteistä kokoon parsittu sekalainen tieto, joka palvelee harvoin tarkoitusta. Vääränlainen data johtaa helposti vääriin lopputuloksiin, sieltä täältä poimittujen tietojen yhdistämisen vaikuttaessa tuloksiin ja niiden pohjalta tehtävien päätösten huonoon laatuun. Haasteisiin on myös lukeutunut se, miten analytiikan tuottamia tuloksia ja raportteja kannattaa jalkauttaa liiketoiminnan tueksi. 

Älykästä dataa tuottavat liiketoiminta-alustat pystyvät jakamaan datan suoraan esimerkiksi valittuun tietojärjestelmään sekä asiakkaan tietoon ja myynnin segmentteihin. Data voi myös tuottaa signaaleja ja sääntöjä, joiden perusteella tapahtuu liiketoiminta-alustan sisällä sovittuja asioita. Analytiikan ja tekoälyn avulla datasta on mahdollista kehittää kokonaan uusia toimintatapoja, palveluja ja uudenlaista liiketoimintaa.

tekoalya-liiketoimintaan

 

Miksi yhtenäinen liiketoiminta-alusta palvelee paremmin kuin best-of-breed?

”Hetkellisesti hyvää palvelua, kunnes ihmiset tai palvelut muuttuvat ja vaihtuvat.” Kuulostaako tutulta? Joustavuus ei ole koskaan ollut best-of-breed-tyyppisen toimintamallin vahvuuksia: todellisuudessa palapelin malliin rakennettu toimintaympäristö saattaa sisältää jopa 200 eri järjestelmää, mikä hankaloittaa tiedonkulkua. Ja kun tieto ei liiku, kasvavaa yritystä ei voi aidosti johtaa, sillä johtamisen tueksi tarvitaan dataa, jonka täytyy olla hallittavissa. Tilkkutäkki-tyyliin toteutettavassa toimintatavassa kaikesta joudutaan myös aina sopimaan erikseen toisin kuin silloin, kun käytössä on liiketoiminta-alusta, joka mahdollistaa yhteisen ja sujuvan toimintamallin. 

Vaikka best-of-breed-mallin alkukustannukset ovat yleensä liiketoiminta-alustaa matalammat ja sen vuoksi yhdessä ajan hetkessä kilpailukykyiset, liiketoiminta-alustaa on pitkässä juoksussa helpompi jatkokehittää kustannustehokkaasti ja ennakoiden. IT on koko ajan suurempi osa yrityksen toimintaa, ja liiketoiminta-alustan tarkoituksena on nimenomaan yksinkertaistaa datan liikkumista ja tarjota yhtenäinen rajapinta kaikille integraatioille. 


Best-of-breed, menneisyyden ongelma

Miksi liiketoiminta-alusta sitten on edullisempi ratkaisu? Jos lasketaan yhteen kaikki 200 aiempaa hankintaa vuosien saatossa, nousee niihin uponnut summa varmasti korkeammaksi kuin yhdenkään liiketoimintasuunnitelman hintalappu. Jokainen best-of-breed-palikka tuo mukanaan uuden toimijan, uuden sopimuksen, uuden opettelun sekä riskin toimivuudesta: vaikka ostos olisi ollut sillä hetkellä edullinen ja tarpeeseen sopiva, palveleeko se enää vuoden päästä? 

Yksi liiketoiminta-alustan parhaista eduista on juuri se, että niissä on mietitty valmiiksi toimivuus edellisten osien, kuten tietomallien, integraatioiden, käyttöoikeus- ja tietoturva-asioiden kanssa. Best-of-breed -tyyppinen ajattelu ei siis ole IT-kustannusten näkövinkkelistä kokonaisuutena edullinen, sillä IT-arkkitehtuurin kehittymistä pitäisi tarkastella siltä kannalta, että kokonaiskustannus pysyy maltillisena.

Miten liiketoiminta-alusta eroaa perinteisistä tavoista rakentaa järjestelmiä liiketoiminnan tueksi?
Löydä yrityksellesi sopiva liiketoiminta-alusta