#digiarvoa2019

Tietosuojaseloste – Digia Oyj
Digiarvoa2019 -kilpailu

Tämä tietosuojaseloste (”Seloste”) käsittää Digia Oyj:n (”Digia”) Digiarvoa2019 kilpailun (”Kilpailu”) yhteydessä suorittamaa henkilötietojen käsittelyä.

 
1. Rekisterinpitäjä    

Tämän Selosteen mukaisesti käsiteltävien henkilötietojen osalta pääasiallisena rekisterinpitäjänä toimii:

Digia Oyj, y-tunnus 0831312-4
Osoite: Atomitie 2 A, 00370 Helsinki, FINLAND
Puh: Vaihde, +358 (0)19 313 3000

Tietosuojavastaava: Digia Oyj Tietosuojavastaava, dpo(at)digia.com

Tämän lisäksi Digia -konserniin kuuluvat yritykset toimivat yhteisrekisterinpitäjinä Digia Oyj:n kanssa siltä osin, kuin nämä yritykset osallistuvat Kilpailun järjestämiseen tai käyttävät samoja, Kilpailun tarkoituksissa kerättyjen henkilötietojen käsittelyssä käytettyjä tietojärjestelmiä kuin Digia Oyj. Digia -konserniin kuuluvien yritysten yhteystiedot ovat nähtävissä täällä. Kaikki Digia -konsernin yhtiöt noudattavat samoja tietosuojaperiaatteita kuin mitä tässä Selosteessa on kuvattu.

Tämän Selosteen mukaisesti käsiteltäviin henkilötietoihisi liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä PrivacyQuery(at)digia.com

2. Käsiteltävät henkilötiedot

Digia käsittelee Kilpailuun osallistujista seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Syntymäaika
 • Yritys/organisaatio
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Osoite
 • Kilpailuun osallistunut ehdotus
 • Osallistujan Digian kanssa käymä kommunikaatio
 • Verkkosivuston keräämät tekniset tiedot (IP-osoite, cookie-ID)

Tämän lisäksi Kilpailussa jatkoon päässeistä sekä voittajasta voidaan kerätä (palkinnon lunastustavasta riippuen) tilitietoja, laskutustietoja, verokortti- sekä muita verotustietoja, viisumi- ja työlupatietoja, allergiatietoja (tilaisuuksien tarjoiluihin liittyen), kansallisuus sekä muita vastaavia palkinnon lunastamisen kannalta välttämättömiä tietoja.

Tiedot kerätään ensisijaisesti suoraan osallistujilta itseltään.

3. Käsittelyn perusteet ja tarkoitukset

Digian yllä mainittujen henkilötietojen käsittely tapahtuu Kilpailun järjestämis- ja toteuttamistarkoituksessa. Henkilötietoja käsitellään mm. palkinnon maksamiseksi, osallistujien tunnistamiseksi ja kilpailuun rekisteröitymiseksi, Kilpailun yhteydenpidosta huolehtimiseksi sekä muissa vastaavissa kilpailutoiminnan kannalta tarpeellisissa tehtävissä.

Digian tässä Selosteessa kuvattu henkilötietojen käsittely perustuu Digian kilpailun järjestämiseen ja toteuttamiseen perustuviin oikeutettuihin etuihin, sekä osallistujan ja Digian välillä laadittavan Kilpailuun osallistumista koskevan sopimuksen toteuttamiseen. 

Osallistujien on toimitettava tietyt henkilötiedot itsestään voidakseen osallistua Kilpailuun. Tällaiset tiedot on merkitty pakollisiksi niille varattujen kenttien yhteydessä (esim. * merkillä). Mikäli osallistuja ei halua antaa näitä tietoja Digialle, ei Kilpailuun osallistuminen ole mahdollista. Lisäksi palkinnon lunastamiseksi Digia saattaa tarvita lisätiettyjä tietoja voittajasta, jotta voittaja voi lunastaa palkinnon lainsäädännön mukaisesti. Tällaisten lisätietojen antamatta jättäminen voi johtaa siihen, ettei palkintoa voida lunastaa.

Tietoja ei käytetä mihinkään markkinointitarkoituksiin, ellei osallistuja ole tähän antanut erillistä suostumustaan tai nimenomaisesti tilannut Digian markkinointiviestintää.

Jos Digia aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin, Digia ilmoittaa rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja antaa kaikki asiaankuuluvat lisätiedot.

4. Tietojen säilytysajat

Kilpailun tarkoituksissa kerättyjä henkilötietoja säilytetään koko kilpailun keston ajan sekä enintään viisi (5) vuotta kilpailun päättymisestä, ellei pakottava lainsäädäntö vaadi pidempää säilytysaikaa. Tarpeettomat tiedot Digia poistaa heti niiden tultua tarpeettomiksi keräystarkoitukseensa nähden.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Digia käyttää Kilpailun toteutuksessa apunaan ulkopuolista palveluntarjoajaa, jolla on pääsy Kilpailun yhteydessä kerättyihin osallistujien tietoihin. Digia on solminut tämän palveluntarjoajan kanssa sopimuksen, jossa palveluntarjoaja on sitoutettu käsittelemään henkilötietoja ainoastaan tämän Selosteen mukaisissa tarkoituksissa ja tässä kuvatuilla tavoilla. 

Digia ei luovuta tai siirrä Kilpailun yhteydessä kerättyjä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Digia on implementoinut lainsäädännön vaatimat asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvamekanismit käsittelemiensä henkilötietojen suojaamisen laittomalta pääsyltä, käsittelyltä, häviämiseltä, muuttumiselta sekä muilta tietoturvariskeiltä. Kilpailun osallistujaien tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston ja -toimintojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjäkohtaista tunnistetta.

Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

7. Rekisteröityjen oikeudet

Soveltuva lainsäädäntö takaa rekisteröidyille useita oikeuksia käsiteltyihin henkilötietoihinsa liittyen. Digia kunnioittaa näitä oikeuksia ja on sitoutunut toteuttamaan nämä oikeudet. Rekisteröityjen oikeudet on listattu alla. Oikeuksien käyttämistä koskevat kyselyt tulee lähettää osoitteeseen PrivacyQuery(at)digia.com. Huomioithan, että joidenkin oikeuksien käyttäminen saattaa edellyttää tiettyjen lain mukaisten lisäehtojen täyttymistä. Lisäksi Digia saattaa joutua pyytämään pyynnön esittäjästä joitain lisätietoja, jotta voimme varmistua siitä että olet kuka sanot olevasi.

 1. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus saada kopio kyseisistä tiedoista;
 2. Rekisteröidyllä on oikeus oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen silloin, kun käsittely on perustunut suostumukseen ja se on suoritettu automaattisesti;
 3. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä käsiteltyjen virheellisten, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista;
 4. Rekisteröidyillä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa, esim. mikäli Digia ei enää tarvitse tietoja mutta rekisteröity ei halua niitä poistettavan, vaan haluaa pyytää käsittelyn rajoittamista sen sijaan;
 5. Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvillä perusteilla vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa, esim. silloin kun käsittely on perustunut rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun eikä rekisterinpitäjällä ole esittää käsittelyllä rekisteröidyn perusteluja painavampia perusteita;
 6. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot tiettyjen edellytysten täyttäessä (ns. ”oikeus tulla unohdetuksi”), esim. kun henkilötietoja ei tarvita enää tarkoituksiin joihin ne oli kerätty, tai kun käsittely on perustunut suostumukseen ja suostumus on peruutettu;
 7. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelylle antamansa suostumus milloin tahansa; ja
 8. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto (ks. tietosuoja.fi).

Liitä kyselyysi seuraavat tiedot:

 • tieto, jonka perusteella sinut voidaan identifioida (kuten esim. koko nimi, sähköpostiosoite tai muu vastaava)
 • tieto, missä roolissa otat yhteyttä (= Digian Digiarvoa2019 -kilpailun osallistuja)
 • tieto siitä, mitä yllä mainittua lakiin perustuvaa oikeuttasi haluat käyttää.