#digiarvoa2019

Digiarvoa 2019 -kilpailun säännöt


Etsimme huippuluokan digiarvoa tuottavaa ideaa tai hanketta. Tuemme sitä 100 000 euron arvoisella panostuksella.

1. Kilpailun tarkoitus

Digitaalisuus on yksi keskeisiä keinoja Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseen, hyvinvoinnin kasvattamiseen ja koko yhteiskuntamme menestyksen varmistamiseen. Suomen tulevaisuus on digitaalinen.

Etsimme aitoa arvoa tuottavaa ideaa, konseptia tai hanketta, joka auttaa rakentamaan Suomen digitaalista tulevaisuutta (jäljempänä ”idea”).


2. Kilpailuaika

Kilpailuun voi osallistua 8.8.2019 klo 23.59 saakka digiarvoa.fi-sivuston kautta. Jatkoon päässeille ilmoitetaan 21.8.2019 mennessä. Finalisteille järjestetään 4.9.2019 pitchaustilaisuus, jossa finalistit esittelevät ideansa raadille. Sitä ennen, 26.- 30.8. välisenä aikana, finalisteille järjestetään sparrausta Digian asiantuntijoilta. Jatkoon päässeet sitoutuvat osallistumaan pitchausviikon tapahtumiin. Voittajalle ilmoitetaan 6.9. mennessä.

Voittaja julkaistaan 24.9.2019 Digiarvoa 2019 -kilpailun verkkosivulla, Digian kanavissa sekä Kauppalehden Optio Gaalassa, jossa voittaja sitoutuu olemaan läsnä.


3. Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestää Digia Oyj (y-tunnus 0831312-4), osoite Atomitie 2 00370 Helsinki, Suomi (jäljempänä ”Digia”).


4. Kilpailun palkinto

Digia tukee kilpailun voittanutta ideaa, konseptia tai hanketta 100 000 euron arvoisesti. Ensisijaisesti palkinto on 100 000 euron arvosta Digian työtä, kuten palvelumuotoilua, ohjelmistosuunnittelua- ja kehitystä tai projektinhallintaa voittaneen idean kehittämiseksi tai hankkeen edistämiseksi (jäljempänä ”palkinto”).

Palkinnon lunastamisesta sovitaan erikseen voittajan kanssa. Palkinto voidaan sopia lunastettavaksi myös muuten kuin työnä, esimerkiksi sijoituksena idean tai hankkeen omistavaan yritykseen.

Osallistujien on osallistumishakemuksessa kerrottava mahdollisimman tarkkaan, miten kehittäisivät omaa ideaansa tai hankettaan 100 000 euron arvoisesti Digian kanssa.

Voittaja maksaa palkintoihin mahdollisesti liittyvät verot ja vastaa kaikista palkinnon vastaanottamiseen mahdollisesti liittyvistä seurauksista ja kustannuksista.

Palkintoa ei voida luovuttaa kellekään muulle taholle, eikä sitä voida vaihtaa rahaksi.


5. Osallistumisoikeus ja ehdot

Osallistumisoikeus kilpailuun on kaikilla vähintään 18 vuotta täyttäneillä täysivaltaisilla yksityishenkilöillä, yksityishenkilöistä muodostuvilla tiimeillä, yrityksillä tai yhteisöillä. Digian henkilöstö, raadin jäsenet ja raadin perheenjäsenet eivät kuitenkaan ole oikeutettuja osallistumaan kilpailuun.

Osallistuja vastaa siitä, ettei osallistujaa kosketa mikään palkinnon vastaanottamisen estävä lainsäädännön asettama este.

Yksi osallistuja voi osallistua kilpailuun usealla idealla. Jokaisen idean tulee olla osallistujan oma, jonka lisäksi sen tulee liittyä kilpailun aiheeseen.

Kilpailuun voi osallistua suomen tai englannin kielellä.

Kilpailuun osallistuminen on maksutonta.


6. Esivalinta

Digia ja raati valitsevat kaikkien osallistumishakemusten joukosta jatkoon neljä (4) finalistia. Jatkoon päässeille ilmoitetaan 21.8.2019 mennessä sähköpostitse. Jatkoon päässeiden tulee vahvistaa finaalipaikkansa kahden vuorokauden kuluessa saatuaan ilmoituksen. Mikäli jatkoon päässyt osallistuja ei vahvista finaalipaikkaansa ajoissa, voidaan jatkoon päässyt hylätä ja tämän finaalipaikka perua. Hylkäyksestä ja finaalipaikan perumisesta ilmoitetaan erikseen.

Finalistit esittelevät ideansa raadille 4.9.2019 järjestettävässä pitchaustilaisuudessa. Finalistit saavat 26.-30.8. välisenä aikana sparrausta Digian asiantuntijoilta, jotka antavat hakemuksista palautetta ja auttavat muotoilemaan raadille esitettävän pitchin.

Jatkoon päässeet sitoutuvat osallistumaan pitchausviikon tapahtumiin. Sparraus- ja pitchaustilaisuus järjestetään Helsingissä, tarkemmat osoite ja aikataulutiedot ilmoitetaan finalisteille erikseen. Tilaisuudet ovat finalisteille maksuttomia. Digia ei korvaa osallistujille mahdollisesti aiheutuvia matka- tai majoituskuluja tai muita osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia.


7. Voittajan valinta

Voittajan valitsee asiantuntijaraati, jonka jäsenet julkaistaan kilpailun verkkosivulla.

Raati valitsee pitchaustilaisuuden esitysten sekä pitchausmateriaalien perusteella kilpailun lopullisen voittajan alla kuvattujen kriteerien mukaisesti.

Valintakriteereitä ovat:

  • Kuinka ehdotettu idea, konsepti tai hanke edistää digitaalisuuden keinoin Suomen kilpailukykyä ja/tai yhteiskunnallista kehitystä ja hyvinvointia
  • Millaista arvoa ehdotettu idea tuottaa ja miten
  • Idean uutuus, innovatiivisuus
  • Idean toteutuskelpoisuus


Kilpailun voittajan tulee sitoutua osallistumaan Kauppalehden Optio Gaalaan 24.9. Tarkemmat osallistumisohjeet ilmoitetaan voittajalle erikseen.

Kilpailussa jatkoon valitut finalistit sekä voittaja sitoutuvat olemaan julkaisematta tietoa finaalipaikastaan ja/tai voitostaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai vastaavissa julkisissa kanavissa ennen kuin Digia kilpailun järjestäjänä on tiedottanut asiasta omissa kanavissaan.


8. Voitosta ilmoittaminen

Voittaja julkaistaan 24.9.2019 Digiarvoa 2019 -kilpailun verkkosivulla, Digian kanavissa ja Kauppalehden Optio Gaalassa.

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti viimeistään 6.9.2019.


9. Palkinnon lunastaminen

Digia ja voittaja sopivat erikseen kirjallisesti, kuinka palkittavaa ideaa tai hanketta käytännössä tuetaan 100 000 euron arvoisesti. Palkinnon lunastamistapa riippuu voittajaidean tai -hankkeen luonteesta.

Palkinto on lunastettava kokonaisuudessaan viimeistään 31.12.2020.


10. Ideoiden omistajuus

Kaikkien kilpailuun lähetettyjen ideoiden omistajuus säilyy kyseisen idean esittäjällä.

Idean esittäjän vastuulla on huolehtia omista immateriaalioikeuksistaan kilpailuun osallistuvaan ideaan liittyen. Digia ei ole millään tavalla vastuussa kilpailuun osallistuvien ideoiden tai muutoin osallistujien immateriaalioikeuksien suojaamisesta, eikä ole vastuussa esim. toisten kilpailijoiden tai ulkopuolisten tahojen toimesta tapahtuvasta väärinkäytöksistä.

Mikään tässä todettu ei kuitenkaan estä tai rajoita Digiaa hyödyntämästä normaalissa liiketoiminnassaan vastaavankaltaisia ideoita, mikäli Digia on kehittänyt ne itsenäisesti osana liiketoimintaansa hyödyntämättä oikeudettomasti mitään kilpailuissa esitettyjä liikesalaisuuksia. 


11. Kilpailuun lähetettyjen ideoiden ja hankkeiden julkaiseminen Digian kanavissa

Kilpailuun lähetetyt osallistumishakemukset ja -videot julkaistaan Digiarvoa 2019 -kilpailusivustolla. Digia voi hyödyntää kaikkea kilpailun sisältöä, myös kilpailuun lähetettyjä osallistumishakemuksia tai poimintoja niistä, omissa kanavissaan ja markkinointiviestinnässään.

Osallistuja voi perustellusta syystä pyytää, ettei osallistujan hakemusta tai osaa siitä kilpailun alkuvaiheissa julkisteta. Pyynnön voi esittää osallistumishakemuksen jättämisen yhteydessä digiarvoa.fi-verkkosivulla. Osallistujien tulee kuitenkin huomioida, että jatkoon päässeiden finalistien työt sekä voittajatyö julkaistaan erikseen sovittavin osin siinäkin tapauksessa, että osallistuja on kieltänyt hakemuksensa julkaisun. Julkaisua ei voida pitää minkään Digiaa sitovan salassapitovelvoitteen rikkomuksena.


12. Järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjän vastuu osallistujille tai näitä kohtaan rajoittuu yksinomaan ja kokonaisuudessaan näissä säännöissä mainittuun palkintoon ja sen toimittamiseen kilpailun voittajalle. Järjestäjä ei ole vastuussa osallistujia kohtaan mistään muista kuluista, kustannuksista, maksuista ja vahingoista. Kaikki osallistujat ja palkinnon vastaanottaja vapauttavat järjestäjän sellaisesta vahingon vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun.


13. Muuta huomioitavaa

Osallistuja hyväksyy osallistuessaan kilpailun ehdot ja säännöt ja sitoutuu noudattamaan järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Jos osallistujaa epäillään sääntöjen rikkomisesta, vilpistä tai kilpailun hengen vastaisesta toiminnasta, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuja sekä hylätä myönnetty palkinto.